Slovenská verzia Anglická verzia Rakúska verzia Nemecká verzia Talianska verzia Poľská verzia Francúzska verzia Čínska verzia

Lesnícke služby

Ako lesnícky orientovaná firma dokážeme zabezpečovať všetky potrebné praktické práce priamo v porastoch (zalesňovanie, ochrana kultúr, výchovné ťažby, obnovné ťažby) a taktiež vykonávame potrebnú administratívu predpísanú zákonom.

Správa lesných nehnuteľností

  • Zabezpečujeme kompletnú správu lesných nehnuteľností a vykonávame všetky potrebné úkony späté s touto činnosťou. Tieto služby sú určené najmä pre majiteľov lesných celkov.

Poskytovanie služieb OLH

  • Odborný lesný hospodár vykonáva v lese najdôležitejšie rozhodnutia a tým pádom preberá za ne aj zodpovednosť. Do jeho činnosti spadá napr. vyznačovanie všetkých ťažieb (výchovné, obnovné), vydáva povolenie na ťažbu, môže byť zastupujúcou osobnosťou pri konaniach so štátnym orgánom. Služby odborného lesného hospodára sú realizované pre vlastníkov alebo užívateľov lesa.

Poskytovanie služieb súdneho znalca v oblasti lesného hospodárstva

  • Jedná sa o osobitnú odbornú spôsobilosť v zmysle Zákona číslo 36/1967 Zb. a vyhlášky číslo 263/1996 Z.z. o znalcoch pre výkon znaleckej činnosti v odvetví oceňovanie lesov v rámci znaleckého odboru lesné hospodárstvo.

Oceňovanie lesov

  • Zistenie a vyhodnotenie vstupných taxačných a iných veličín lesných porastov, ocenenie lesných porastov, pozemkov a škôd na nich.

Zabezpečenie reprodukčného materiálu

  • Dokážeme zabezpečiť potrebné množstvo sadbového materiálu listnatých aj ihličnatých drevín, samozrejme pri dodržiavaní zásad horizontálneho a vertikálneho prenosu.

Výkup dreva

  • Vykonávame výkup všetkých druhov drevín, na koreni alebo na odvoznom mieste.
Copyright © 2008 - 2013 Jurovčík. Všetky práva vyhradené. Design by Krea, Develop by Creative Solution